SRP – studieretningsprojektet

I 3g skal du skrive dit studieretningsprojekt. Det er et vigtigt projekt, som tæller dobbelt på eksamensbeviset.

Formålet med studieretningsprojektet er:
”… at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling”. (Stx-bekendtgørelsen – stx, juni 2013)

Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne:

 • Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder
 • Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • Beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • Demonstrere evne til faglig formidling
 • Besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • Beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

Udlevering af opgaveformuleringen:
Opgaveformuleringen udleveres i en plastikmappe. Du skal aflevere ét eksemplar af din opgave i den samme plastikmappe (den sendes til censor) og yderligere 2 eksemplarer i almindelige plastikcharteks (beregnet til dine vejledere).

Forsiden til din opgave er en blanket med angivelse af fagkombination, område, samt vejledere.

Opgaveformuleringen:
Vejlederne udarbejder opgaveformuleringen på baggrund af de drøftelser, som I har haft i vejledningsperioden, dog således at du ikke kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse på forhånd. Opgaveformuleringen skal have et fagligt fokus og indeholde tværfaglige krav.

Den skal angive omfanget af besvarelsen og være formuleret sådan, at du ikke kan genanvende afsnit fra opgaver, du tidligere har afleveret og fået rettet. Du kan naturligvis bruge din viden og erfaring fra tidligere opgaver, men du må ikke skrive af efter dem. Du skal angive disse opgaver som kilder.

Forskel på den gode og den dårlige opgave:

Den gode opgave:

 • Bruger viden formålsbestemt
 • Går i dybden med ét emne (har tydelig fokus)
 • Har struktur og gode overledninger mellem de enkelte afsnit
 • Bruger belæg/dokumentation for påstande og konklusioner
 • Bruger fagbegreber
 • Befinder sig på et højt taksonomisk niveau (stor grad af nuancering og refleksion)

Den dårlige opgave:

 • Refererer sin viden uden at bruge den til noget
 • Går ikke i dybden – bringer mange emner overfladisk på banen (savner fokus)
 • Mangler struktur og overledninger mellem de enkelte afsnit
 • Savner belæg/dokumentation for påstande og konklusioner
 • Savner fagbegreber
 • Befinde sig på et lavt taksonomisk niveau (ringe grad af nuancering og refleksion)

Hvad skal opgaven indeholde:

 1. Forside
 2. Abstract
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Indledning
 5. Opgavens hoveddel
 6. Konklusion og evt. perspektivering
 7. Kildehenvisninger (løbende gennem opgaven eller som slutnoter)
 8. Løbende sidetal
 9. Litteratur- og materialeliste
 10. Evt. bilag og illustrationer

Ad 4) Indledning

 • Hvad vil jeg skrive om? (Emne)
 • Hvorfor vil jeg skrive om dette emne (Begrundelse for emnets relevans)
 • Hvilke spørgsmål søger jeg svar på? (Fokus opgave-/problemformulering)
 • Hvilke fag bruger jeg til at belyse emnet?
 • Hvilke materialer/kilder bruger jeg?
 • Hvilke teorier og metoder bruger jeg?

Ad 6) Konklusion

 • Sammenfatning af undersøgelsens resultater
 • Dette afsluttende afsnit ”spejler” indledningen: konklusionens funktion er at give svar på det eller de spørgsmål, du rejser i starten af opgaven.
 • Konklusionen på principielt ikke tilføje ny viden til opgaven – den skal samle op på de resultater og delkonklusioner, du tidligere har formidlet i opgavens hoveddel.
 • Du kan runde af med at foretage en reflekterende zoombevægelse: fra det specifikke fagniveau til et mere generelt samfundsniveau. Hvilke konsekvenser kan det, din undersøgelse har vist, få ”for samfundet” i mere bred forstand?

Ad 7) Kildehenvisninger

 • Hver gang, du bruger viden, som ikke er din egen, skal du henvise til, hvor du har den pågældende viden fra!
 • Hellere en kildehenvisning for meget end én for lidt!
 • Din selvstændighed kommer til udtryk ved den måde, du udvælger, kombinerer og bygger videre på andres viden i din opgave.
 • Brug samme metode igennem hele opgaven: enten som noter eller parenteser. Bland ikke formerne sammen!
 • Detaljeringsgraden af henvisningerne afhænger i høj grad af fagtraditionen. Tal med din(e) vejledere om, hvilken henvisningspraksis, der giver bedst mening i forhold til den opgavetype, du er i gang med.

Forberedelse til vejledning - Pentagon:

SRP Pentagon

Fakta, SRP

 • 2 studieretningsfag: Ét studieretningsfag på A-niveau, det andet på mindst B-niveau
 • område vælges
 • 2 skriveuger
 • ca. 15-20 A4-sider
 • abstract

Hvad er forskellen på AT og SRP?

Link: http://www.emu.dk/modul/srp-hvad-er-forskellen-stx-elever