SRO – studieretningsopgaven

På 2.trin i træning af ”Den akademiske opgave” er du nået til studieretningsopgaven i 2g.

Studieretningslærerne i hver klasse præsenterer 2-3 forslag til opgaveformulering, der hver især er dækkende for to studieretningsfag. Samlet skal opgaveformuleringerne give mulighed for, at alle studieretningsfag kan indgå i opgaven i forskellige kombinationer. Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.

Du bør undervejs overveje, om begge faglærere bliver glade. Dvs. om du har skrevet lige meget til begge fag. Du skal også overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Opgaveformuleringerne kan i den enkelte studieretning være mere eller mindre åbne for differentiering af elevernes problemformuleringer.

Det er et krav, at studieretningsfagene, som indgår i opgaven, skal være må mindst B-niveau.

Opgavens opbygning:

 • Forside med navn, klasse, fag og lærere
 • Opgaveformulering – den, som dine lærere har givet dig
 • Indholdsfortegnelse, der henviser til de enkelte afsnit og deres overskrifter. Siderne skal nummereres og svare til indholdsfortegnelsen
 • Indledning. En præsentation af opgaven, hvor du redegør for afgrænsning af opgaven og problemstillingen samt for de metoder, du vil anvende
 • Hovedafsnittene. Indeholder selve fremstillingen af emnet og er derfor den del af opgave, der fylder mest. Du skal inddele stoffet i afsnit og give hvert afsnit en passende overskrift
 • Konklusion. Indeholder en sammenfatning af de vigtigste elementer i opgaven
 • Resumé (abstract) på engelsk på 15-20 linjer – se nedenunder
 • Litteraturliste – se nedenunder
 • Evt. bilag. Det er materiale, der fungerer som dokumentation eller supplement til hovedindholdet. Det kan være statistisk materiale, kort, tabeller eller kopier af særligt vigtige kilder. Der behøver ikke at være bilag i en opgave.

Resumé – abstract

Opgaven skal afsluttes med et resumé på engelsk, et abstract. Husk, at abstract skal ligge før indholdsfortegnelsen i selve opgaven.

Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Resuméet kaldes også et abstract. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.

Et abstract:

 • Fylder typisk 15-20 linjer
 • Indeholder en beskrivelse af opgavens:
 • Formål/problemstilling
 • Anvendte metoder
 • Resultater og konklusioner
 • Indeholder ikke citater eller kildehenvisninger
 • Skrives i ét afsnit
 • Laves efter opgaven er skrevet
 • Placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen

 

Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er:

 • En relevant sammenfatning af opgaven
 • Overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende
 • Skrevet på forståeligt og korrekt engelsk
De tre hovedpunkter i et engelsk resumé:
1. Formål
Hvorfor?
 • Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformuleringen og sørg for at der er overensstemmelse hermed.
 • Formulér formålet præcist og sammenhængende.
 • Eksempler på indledninger:
  – This study tests……
  – The study investigates …
  – This paper examines …
2. Metode
Hvordan?
 • Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det?
  Skriv i korte, præcise vendinger.
3. Resultater og konklusioner
Hvad fandt du ud af?
 • Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet?
 • Eksempler på afslutninger:
  – There is a significant relationship between …
  – The results show that in 85% of the cases …
  – It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by …
Sproglige tips:
Forhold dig objektivt Undgå de personlige stedord “jeg” eller “vi”:
Skriv ikke: ”I investigate the incidence of…”
Skriv i stedet for: The study investigates…”
Tid Normalt skrives i NUTID.
DATID kan evt. bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort).
Variér dit sprog Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen.
Find en ny måde at sige det på.
Naturvidenskabeligt
eller humanistisk fag?
Resuméets udformning bærer præg af, hvilket område du skriver inden for:
Humanistisk fag (fx litterær analyse)
· What the study set out to do
· What themes you identified in the literature
· How you integrated these themes to reach your conclusions
· What conclusions did you draw
Naturvidenskabeligt fag (fx empirisk undersøgelse)
· What the study set out to do
· What method(s) you adopted
· What results were achieved
· What conclusions can be drawn
· What recommendations your research leads you to make
Et sidste godt råd:
Tænk på din læser! Det engelske resumé er læserens (censors!) førstehåndsindtryk.
Det vil derfor være en rigtig god idé at ”sælge sig selv” bedst muligt:
Sørg for at alle niveauerne i Blooms taksonomi er repræsenteret (redegørelse, analyse, vurdering), så du demonstrerer over for læseren at din besvarelse er dybtgående, velovervejet og gennemarbejdet.

Litteraturliste
Bagest i en opgave skal der findes en litteraturliste, alfabetisk opstillet efter forfatterens efternavn, hvis der er en forfatter – ellers efter titlen. Bogens forfatter, titel, forlag og årstal skal indgå i en litteraturhenvisning. Hvis kilden er en artikel skal du også angive nummer eller årgang på tidsskriftet og sidetal (fx s. 17-22). Hvis kilden er fra internettet, skal du skrive både url og dato.

En litteraturhenvisning skal bruges til at vise læseren, hvilke kilder du har brugt. Litteraturhenvisninger skal være så præcise, at læseren selv kan finde bogen eller artiklen på et bibliotek.

Det er kun studieretningsfag, som indgår i studieretningsopgaven i 2.g.
Vejledning ved studieretningslærere foregår efter fastlagte lektioner i skemaet. Derudover kan der aftales vejledning i en ”hultime” eller elektronisk. Eleverne forventes at møde til vejledning med skriftlige udkast og spørgsmål.

Studieretningsopgaven har et omfang på 8 A4 sider (excl. abstract, indholdsfortegnelse, noter, bilag og litteraturliste).

Studieretningsopgaven er individuel, og der lægges ved den interne karakterfastsættelse vægt på en fremadrettet vejledning til studieretningsprojektet i 3g.

Der indrettes et særligt Fronter-rum til SRO: 2g SRO 2015.
Her indlægges materialer fra elever, vejledere og kontor. I rummet er der ligeledes oprettet mapper, hvor elektronisk vejledning kan finde sted.

Læs også den elektroniske vejledningsbog om SRP i 3g, som ligger i SRO-rummet.

Fakta, SRO

 • 2 studieretningsfag på mindst B-niveau vælges
 • 20 elevtidstimer
 • max 8 A4-sider
 • 1½ skrivedage
 • abstract